Allmänna villkor

TravelBirds allmänna villkor
De allmänna villkoren gäller för varje erbjudande som publiceras på TravelBirds hemsida och för varje avtal som ingås mellan TravelBird.se och kunden. Innan avtalet ingås har kunden rättigheten att läsa de allmänna villkoren. De allmänna villkoren kan ändras när som helst utan att TravelBird behöver underrätta kunden. Dessa ändringar gäller inte för bokningar som redan har slutförts.

TRAVELBIRD KONSUMENTVILLKOR (RESOR OCH BOKNING)
Inledning
TravelBirds konsumentvillkor gäller för alla erbjudanden som bokas via TravelBird. Dessa villkor består av två delar: (A) Resevillkor och (B) Bokningsvillkor. Antingen del A eller B gäller för relevanta resepaket som bokas via TravelBird.

Resevillkor (A)
Resevillkoren gäller när du bokar en paketresa för vilket TravelBird fungerar som en researrangör. En paketresa är en resa som satts samman av en researrangör och som består av en övernattning eller varar i minst 24 timmar och omfattar två eller flera av följande faktorer: a) transport, b) inkvartering, c) en annan turisttjänst, inte i samband med transporter eller boende men som innefattar en avsevärd del av resepaketet. Resevillkoren (A) gäller dessutom om TravelBird agerar som en resebyrå för paketresor som erbjuds under eget namn.

När du bokar en paketresa för vilken TravelBird fungerar som researrangör är TravelBird ansvarigt för att kontraktet fullgörs. Resevillkoren (A) gäller sedan för hela resan: från bokning till paketresans fullgörande.

Bokningsvillkor (B)
Bokningsvillkoren (B) gäller för alla andra typer av tjänster för vilka TravelBird agerar som en resebyrå men som inte omfattas av resevillkoren (A). I sådana fall kommer de allmänna villkoren för respektive tjänsteleverantör att gälla utöver bokningsvillkoren. I ett sådant fall agerar TravelBird endast som en mellanhand mellan resenären och tjänsteleverantören och är inte part i avtalet mellan resenären och tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören är ansvarig för fullgörandet av kontraktet. TravelBird är dock ansvarigt för att säkerställa ett riktigt och korrekt fullgörande av de tjänster som tillhandahålls av TravelBird själv, såsom korrekt rådgivning och den administrativa hanteringen av bokningen.

Kompletterande villkor
TravelBird och resenären kan komma överens om villkor som kompletterar dessa konsumentvillkor. Dessa kompletterande villkor anges i relevanta erbjudanden på hemsidan. Genom att godkänna dessa konsumentvillkor, godkänner du även de kompletterande villkoren. I händelse av en konflikt mellan konsumentvillkoren och de kompletterande villkoren, har de kompletterande villkoren företräde. Våra online-erbjudanden kan snabbt ändras. Vi rekommenderar därför kan uppstå senare.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
TravelBird B.V. (KvK-nr 32169836 hos nederländska handelskammaren) är ansluten till SGR. Du kan kontrollera detta via www.sgr.nl. Inom ramen för SGR:s garantivillkor omfattas resorna som publiceras på denna webbplats av SGR:s garanti. Denna SGR-garanti innebär att konsumenten är försäkrad om att hans/hennes förbetalda resa betalas tillbaka om motparten på grund av finansiell oförmåga inte kan genomföra den avtalade prestationen. I den utsträckning som avtalet även omfattar transport, och bestämmelseorten redan har nåtts, täcker garantin hemresan. SGR:s garanti gäller för reseavtal, avtal om transport och avtal om boende (med undantag av fristående avtal om lufttransport och fristående avtal om biluthyrning) som erbjuds och ingås av eller via TravelBird på den nederländska marknaden. SGR-garantin täcker bland annat inte följande: (i) fristående avtal om lufttransport, (ii) fristående avtal om biluthyrning, (iii) fristående entrébiljetter (till exempel till nöjesparker, konserter och sportevenemang), (iv) utbildningar (kurser och seminarier), (v) kuponger (till exempel resecheckar, semestercheckar och andra typer av kuponger) som ännu inte använts till att boka en resa samt (vi) depositioner. Mer information finns på www.sgr.nl/Guaranteescheme.

Observera att SGR endast kommunicerar på engelska och nederländska och att den nederländska texten i garantivillkoren är bindande.

Ångerrätt
Resenären har ingen lagstadgad rätt att säga upp reseavtalet. Se artikel 11.2.c för det undantag som gäller biljetterbjudanden utan fastställt datum.

Kontakt
TravelBirds konsumentvillkor kan ses på www.travelbird.se eller beställas kostnadsfritt på TravelBird BV, Customer Services, Keizersgracht 281, 1016 ED, Amsterdam eller kundtjanst@travelbird.se.

Vår kundtjänst är tillgänglig från måndag till söndag från 9:00 till 17:00 CET.

A: RESERVILLKOR
I inledningen till TravelBirds konsumentvillkor (Rese- och Bokningsvillkor) förklaras när resevillkoren (som anges nedan) är tillämpliga.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING
Artikel 1 Inledande bestämmelser

INNAN DU BOKAR PAKETRESAN
Artikel 2 Information tillhandahållen av TravelBird
Artikel 3 Information tillhandahållen av resenären
Artikel 4 Väsentligheter

BOKNING AV PAKETRESAN (innehåll och registrering)
Artikel 5 Utförande av och innehållet i avtalet
Artikel 6 Betalning, ränte- och indrivningskostnader
Artikel 7 Resans summa

PERIOD EFTER BOKNING TILL GENOMFÖRANDET AV PAKETRESAN
Artikel 8 Paketresehandlingar och resehandlingar som krävs av resenären
Artikel 9 Ändringar initierade av resenären
Artikel 10 Byte
Artikel 11 Avbokning av resenären
Artikel 12 Avbokning av TravelBird
Artikel 13 Ändringar initierade av TravelBird
Artikel 14 Ansvar och force majeure
Artikel 15 Hjälp och stöd
Artikel 16 Undantag och begränsningar av ansvar för TravelBird
Artikel 17 Skyldigheter för resenären
Artikel 18 Klagomål under resan

EFTER PAKETRESAN
Artikel 19 Klagomål efter paketresan
Artikel 20 Tvister och tillämplig lag

INLEDNING
Artikel 1 - Inledande bestämmelser

 1. Villkoren nedan definieras på följande sätt i dessa resevillkor:
  Självtransportpaket: Paketresor där resenären endast reserverar logi och organiserar transporten på egen hand.
  Arbetstid: TravelBirds kundtjänst kan kontaktas måndag till söndag ​​från 9:00 till 17:00 CET., med undantag för officiella helgdagar i Sverige.
  Researrangör: Den part som, inom ramen för sin verksamhet, erbjuder i förväg organiserade paketresor under sitt eget namn till allmänheten eller till grupper.
  Resekontrakt: Kontrakt där en researrangör åtar sig att tillhandahålla den andra parten med ett i förväg organiserat resepaket som erbjuds av researrangören och som består av en övernattning eller som varar under en period av mer än 24 timmar och består av åtminstone två av följande tjänster:
  transporttjänster
  logi
  annan turisttjänst som inte är i samband med transporter eller boende men som innefattar en avsevärd del av resepaketet.
  Resenär: a. den andra parten av TravelBird, eller
  b. den part för vars räkning paketresan har bokats och som har accepterat denna bokning, eller
  c. den part som rättsförhållandet med researrangören har överförts till i enlighet med artikel 10 i dessa villkor.
  TravelBird: kvalificerar som researrangör för resevillkor (A).
  Arbetsdagar: Måndag till fredag, med undantag för officiella helgdagar i Sverige.
 2. Dessa resevillkor gäller för alla reseavtal. TravelBird får föreskriva att dessa resevillkor också är tillämpliga på avtal som rör andra researrangemang, inklusive paket med egna transporter och skyttelresor med buss, så länge detta anges i publikationen.
 3. Begreppet "Europa och Medelhavsländerna" avser den europeiska kontinenten, inklusive de spanska öarna (Kanarieöarna) och portugisiska öarna (Madeira, Azorerna) och alla länder i Asien och Afrika som gränsar till Medelhavet.
  Resekostnad: Avser bokningens totala summa exklusive (i) bokningskostnad och (ii) eventuella kostnader i samband med en resa och/eller avbeställningsskydd.

INNAN DU BOKAR PAKETRESAN
Artikel 2 - Information tillhandahållen av TravelBird

 1. TravelBird eller en byrå som agerar för dess räkning kommer att ge resenären allmän information om pass och viseringar som gäller i första hand svenskt medborgarskap senast den dag då avtalet ingås. Resenären är själv ansvarig för att erhålla alla nödvändiga ytterligare upplysningar från de berörda myndigheterna och för att fastställa i god tid före avresan om de uppgifter som erhållits tidigare har ändrats.
 2. TravelBird råder resenären att teckna en reseförsäkring och avbeställningsskydd.
 3. TravelBird tar inget ansvar för allmän information i bilder, broschyrer, annonser, hemsidor och andra informationsbärare som har lämnats, sammanställts eller publicerats av tredje part.
 4. När det gäller flygresor kommer resenären att informeras om namnet på det flygbolag som tillhandahåller transporten så snart detta är känt för TravelBird och om möjligt vid bokningstillfället, dock senast den dag då paketresehandlingarna tillhandahålls.

Artikel 3 - Information tillhandahållen av resenären

 1. Senast den dag då avtalet ingås kommer resenären att förse TravelBird med all information som rör honom/henne och de medresenärer i bokningen som kan vara viktiga för avtalets ingående och omedelbart efter det att kontraktet ingåtts med ytterligare information som krävs för genomförandet av kontraktet. Detta kommer att omfatta hans/hennes mobiltelefonnummer och e-postadress.
 2. Resenären är skyldig att tillhandahålla fullständig information om det fysiska och/eller psykiska tillståndet för den/de resande (inklusive användning av alkohol, droger eller läkemedel) om dennes fysiska och/eller mentala tillstånd kan leda till obehag, fara eller risker för resenären själv eller andra resenärer (passagerare och/eller besättning) eller tredje mans egendom. Resenären är medveten om att transportföretaget (representerat av, till exempel, flygplanets kapten) kan neka honom/henne rätt till ytterligare transport om informationen visar sig vara felaktig eller har undanhållits. Information ska också lämnas om begränsad rörlighet och om behov av beledsagning för minderåriga och funktionshindrade resenärer, gravida kvinnor, personer som är sjuka och andra medresenärer. Resenären är medveten om att transportföretaget förbehåller sig rätten att kräva en medicinsk förklaring för specifika sjukdomstillstånd och i avsaknad av denna förneka resenären rätt till (ytterligare) transport.
 3. Resenären är också skyldig att informera TravelBird om alla detaljer om kapaciteten eller sammansättningen av gruppen som han/hon har gjort en bokning för som kan vara av betydelse för ett korrekt genomförande av resepaketet av TravelBird.
 4. I vissa fall måste TravelBird ta hand om incheckningsproceduren för en flygning. Om så är fallet kommer TravelBird att ange detta i bokningsbekräftelsen och kommer att be resenären att lämna den passinformation som krävs för flygningen före avresa. Resenären ansvarar för att tillhandahålla TravelBird med denna information i god tid. Om resenären inte uppfyller denna informationsskyldighet kommer han/hon att debiteras eventuella incheckningskostnader för den aktuella flygningen.
 5. Om resenären inte uppfyller hans/hennes informationsskyldighet eller TravelBird utesluter honom/henne från att delta eller fortsatt deltagande i paketresan i enlighet med bestämmelserna i artikel 17.2 skall resenären bära de kostnader som avses i ovannämnda artikel.

Artikel 4 - Väsentligheter

 1. Avvikelser från eller tillägg till resepaketet som erbjuds av TravelBird kan begäras av medicinska skäl (medicinska väsentligheter). TravelBird kommer att göra rimliga ansträngningar för att möta en sådan begäran, men kan aldrig hållas ansvarigt om en begäran går utöver vad som rimligen kan förväntas av TravelBird. Medicinska väsentligheter kräver ett uttryckligt skriftligt medgivande från TravelBird.
 2. I fall med en medicinsk väsentlighet har TravelBird rätt att debitera ett skäligt belopp per bokning för organisations- och kommunikationskostnader till följd av avvikelser eller tillägg och eventuella merkostnader som tas ut av tjänsteleverantörer som deltar i utförandet av paketresan. Kostnader i samband med medicinska väsentligheter kan tas ut endast om resenären och TravelBird har nått en överenskommelse i denna fråga.
 3. TravelBird kommer bara att överväga en begäran om en väsentlighet på andra grunder än medicinska skäl (andra väsentligheter) om denna begäran har en rimlig chans att genomföras. I sådana fall har TravelBird rätt att debitera resenären en rimlig avgift för organisatoriska och kommunikationskostnader i samband med begäran och eventuella merkostnader som tas ut av tjänsteleverantörer som deltar i utförandet av paketresan.
 4. En sådan begäran kräver också ett uttryckligt skriftligt medgivande från TravelBird.

BOKNING AV PAKETRESAN (innehåll och registrering)
Artikel 5 - Utförande av och innehållet i avtalet

 1. Erbjudande och accepterande.
  a. Avtalet har ingåtts till följd av resenärens godkännande av erbjudandet från TravelBird, inklusive regler och villkor. Godkännandet sker direkt. När avtalet ingåtts får resenären en bekräftelse skriftligen eller elektroniskt så snabbt som möjligt.
  b. För bokningar som görs via internet kommer TravelBird att strukturera processen på ett sådant sätt att resenären informeras före godkännande att han/hon är på väg in i ett avtal och informeras om gällande villkor. Resenären är bunden av detta avtal från den tidpunkt då bokningen bekräftas av TravelBird.
 2. Tillbakadragande av erbjudandet.
  TravelBirds erbjudande är fritt från skyldigheter och kan återkallas av TravelBird om så behövs. Tillbakadragande är tillåtet då fel i resesummans beräkningar eller andra fel måste rättas till. Tillbakadragande skall ske med angivande av skäl så snabbt som möjligt, men under alla omständigheter före 16:00 nästkommande arbetsdag (paketresor till Europa och Medelhavsländerna) eller före 12.00 på den andra arbetsdagen (paketresor till andra destinationer) efter dagen för godkännandet. När det gäller bokningsalternativ kan villkoren fortsätta att förändras fram tills att bokningen är definitivt gjord. Kontraktet är föremål för de villkor som gäller när bokningen görs definitiv.
  I sådana fall har resenären rätt att uppmana återbetalning av belopp som har utbetalats.
 3. Uppenbara fel.
  TravelBird är inte bundet av uppenbara fel och misstag. Sådana fel och misstag är eller borde kunna identifieras som sådana vid första anblicken av den genomsnittliga resenären.
 4. Uppsägning av TravelBird på grund av lågt deltagande.
  TravelBird har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om antalet bokningar är lägre än det föreskrivna minimiantalet. TravelBird kommer att ange uppsägningstiden och minimibokningskravet tydligt i erbjudandet. Uppsägning ska ske skriftligen inom den tid som anges i erbjudandet. Artiklarna 12 och 14 är inte tillämpliga.
 5. Bokande part. a. En person som ingår en skyldighet gentemot eller på uppdrag av en annan person (beställaren) är solidariskt ansvarig för alla de skyldigheter som följer av avtalet.
  b. All trafik och kommunikation (inklusive betalning) mellan resenären(-erna) å ena sidan och TravelBird å andra sidan skall ske uteslutande genom bokande part.
  c. Varje resenär är ansvarig för hans/hennes egen andel av kontraktet.
 6. Publicerade detaljer och begränsningar.
  a. Om det överenskomna resepaketet förekommer i en TravelBird-publikation bildar de uppgifter som finns däri en del av kontraktet.
  b. Om TravelBird har inkluderat generella restriktioner i den allmänna delen av programmet som strider mot resevillkor kommer bestämmelserna som är mest förmånliga för resenären att gälla.
 7. Avgångstider.
  Avgångstider för transporter kommer att anges i resepaketshandlingarna. TravelBird får endast ändra dessa tider inom rimliga gränser och endast om det inte skäligen kan krävas att de följer dem. I sådana fall är artiklarna 13 och 14 inte tillämpliga.

Artikel 6 - Betalning, ränte- och indrivningskostnader

 1. a. Från det att avtalet ingåtts och beroende av de delar resepaketet omfattar, kan TravelBird begära handpenning från kunden.
  b. Den gällande handpenningen skall framgå av erbjudandet i fråga.
 2. a. Från det att avtalet ingåtts och beroende av de delar resepaketet omfattar, kan TravelBird erbjuda kunden delbetalning, i vilket fall den första betalningen utgjör handpenningen.
  b. Om TravelBird erbjuder delbetalning skall detta framgå av erbjudandet i fråga.
 3. Resten av resesumman måste vara i TravelBirds besittning senast sex veckor före avresedagen (i fall med kontrakt med egen transport senast sex veckor före ankomstdatum till det första bokade boendet). Resenären kommer att anses ha brustit i sitt åtagande om betalning inte sker i tid. Om resenären inte betalar i tid kommer TravelBird att skicka honom/henne en betalningspåminnelse utan extra kostnad vilket ger honom/henne ytterligare 14 kalenderdagar att göra betalningen. Om betalning ännu inte har gjorts vid den tidpunkten skall avtalet anses ha avbrutits. TravelBird har rätt att debitera avbokningskostnaderna. I sådana fall skall bestämmelserna i artikel 11 tillämpas och avbokningsavgift kommer att dras från de belopp som redan betalats.
 4. Om avtalet ingås mindre än sex veckor före avresedatumet måste hela resesumman betalas omgående.

Artikel 7 - Resans summa

 1. Den publicerade resesumman är per person om inte annat anges. Följande gäller för de offentliggjorda priserna:
 2. Alla fasta oundvikliga kostnader ingår i det angivna priset;
 3. Alla rörliga oundvikliga kostnader och de respektive beloppen redovisas i samband med det utannonserade priset.
 4. Den publicerade resesumman baseras på priser, avgifter och skatter som var kända för TravelBird vid dagen för publicerandet.

PERIOD EFTER BOKNING TILL GENOMFÖRANDET AV PAKETRESAN
Artikel 8 - Paketresehandlingar och resehandlingar som krävs av resenären

 1. TravelBird kommer att se till att de nödvändiga resepakethandlingarna (utom boardingkort till flyg) är i resenärens besittning senast fem (5) kalenderdagar före avresa (när det gäller kontrakt för egen transport: före dagen för ankomst till det första bokade boendet) såvida det inte skäligen kan förväntas av TravelBird.
 2. Om resenären inte har fått några paketresehandlingar (utom boardingkort till flyg) senast tre (3) arbetsdagar före avresedatumet är han/hon skyldig att anmäla detta till TravelBird genast.
 3. När det gäller paketresor bokade mindre än fem (5) dagar före avresedagen (i fall med kontrakt för egen transport: före dagen för ankomst till det första bokade boendet) kommer TravelBird att ange när och hur de nödvändiga paketresehandlingarna kommer i resenärens besittning. Om resenären inte får dessa i enlighet med detta är han/hon skyldig att anmäla detta till TravelBird genast.
 4. Resenären är själv ansvarig för att ha de nödvändiga resehandlingarna i hans/hennes ägo, såsom ett giltigt pass eller, när så tillåts, ett identitetskort och nödvändiga visum, bevis på immunisering och vaccinering, körkort och green card. Om resenären inte kan genomföra hela eller delar av paketresan som ett resultat av att inte vara i besittning av ett giltigt dokument skall alla eventuella konsekvenser därav vara på resenärens bekostnad såvida inte TravelBird åtagit sig att arrangera den aktuella handlingen och dess frånvaro kan tillskrivas TravelBird, eller om TravelBird underlåtit att uppfylla sin informationsskyldighet i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 9 - Ändringar initierade av resenären

 1. Resenären kan begära ändringar i avtalet efter att det har verkställts, genom att kontakta kundtjänst. Detta är under förutsättning att förändringen är möjlig, att TravelBird accepterar den och att resenären betalar den ändrade resesumman minus det belopp som redan betalats. Resenären är också skyldig att betala en ändringsavgift per bokning som anges i artikel 9.3. Ett beslut om ansökan ska fattas av TravelBird så snabbt som möjligt.
 2. TravelBird meddelar resenären omedelbart med motivering om de begärda ändringarna avslås. Resenären kan sedan fortsätta med eller avbryta det ursprungliga kontraktet. I det senare fallet gäller artikel 11. Om resenären inte svarar på avslaget på hans/hennes begäran kommer det ursprungliga kontraktet att genomföras.
 3. I händelse av att resenären vill göra en ändring i hans/hennes bokning (inklusive namnändring) så tar TravelBird ut en fast ändringsavgift på 325 kr per ärende/bokning (varje gång ärendet öppnas för ändring tillkommer ändringsavgiften på 325 kr). Vänligen observera att utöver TravelBirds fasta ändringsavgift ska resenären betala tjänsteleverantörens eventuella kostnader för ändringar.

Artikel 10 - Byte

 1. Förutsatt att TravelBird inte tycker att det är oskäligt betungande kan resenären ersättas av en annan person i god tid före resans början. Följande villkor gäller:
  a. Den andra personen uppfyller alla villkor i avtalet;
  b. Begäran lämnas in senast 21 kalenderdagar före avresedatum eller åtminstone med tillräckligt med tid för de nödvändiga åtgärderna och formaliteterna som skall utföras;
  c. Sådant byte utesluts inte av villkoren för tjänsteleverantörerna som deltar i genomförandet av avtalet.
 2. Bokande part, resenären och den person som ersätter resenären är solidariskt ansvariga mot TravelBird för betalning av återstoden av resesumman, ändringsavgiften och kommunikationskostnader som avses i artikel 9.1 och eventuella merkostnader till följd av bytet.

Artikel 11 - Avbokning av resenären

 1. Schablonavgift för avbokningOm ett avtal annulleras kan TravelBird debitera resenären en avbokningsavgift, förutom eventuella bokningskostnader denne är skyldig. Resenären kommer då få följande procent av resekostnaden åter:

  Erbjudanden med flyg och/eller kryssning och/eller hyrbil

  Antal dagar före avresa % av resans pris som du får tillbaka
  Upp till 28 dagar 65%
  från 28 dagar t.o.m. 15 dagar 50%
  från 14 dagar t.o.m. 6 dagar 25%
  från 5 dagar t.o.m. 1 dag 10%
  avresedag 0%

  Erbjudanden utan flyg och/eller kryssning och/eller hyrbil

  Antal dagar före avresa % av resans pris som du får tillbaka
  Upp till 42 dagar 100%
  från 42 dagar t.o.m. 29 dagar 65%
  från 28 dagar t.o.m. 15 dagar 50%
  från 14 dagar t.o.m. 6 dagar 25%
  från 5 dagar t.o.m. 1 dag 10%
  avresedag 0%
 2. Olika avbokningsavgifter.
  a. I det fall att en resa består av skilda delar kan olika avbokningsregler vara gällande för respektive del. TravelBird informerar resenären i förväg om dessa avvikelser.
  b. TravelBird kan frångå de avbokningsvillkor som fastställts i paragraf 1, i sådana fall skall TravelBird i erbjudandet tydligt informera resenären om dessa skillnader.
  c. Erbjudanden som bara omfattar biljetter kan inte ändras eller annulleras och ger därför inte rätt till någon ersättning. För biljetterbjudanden utan fastställt datum/fastställd period gäller dock den vanliga lagstadgade ångerrätten på 14 dagar. Inom 14 kalenderdagar efter köpet av ett erbjudande som bara omfattar biljetter, kan resenären göra anspråk på återbetalning av biljetterna via TravelBirds kundtjänst. Om biljetterna har lösts in och/eller aktiveras och/eller använts på något annat sätt, kommer TravelBird kvitta det totala värdet av erbjudanden mot det totala inköpspriset för biljetterna och ingen ersättning kommer att betalas ut till den resande.

 3. Partiell avbokning.
  a. Om en resenär i en grupp avbokar sin andel av ett kontrakt för en gemensam vistelse i ett hotell, en lägenhet, ett fritidshus eller annat boende kommer han/hon att debiteras en avbokningsavgift.
  b. Om storleken på den återstående gruppen finns med i pristabellen för boende kommer TravelBird att presentera återstående resenärer med ett ändrat förslag som är lämpligt för den nya gruppstorleken i samma boende för samma period.
  c. Resesumman för de resenärer som anges i 3.b kommer att ändras i enlighet med pristabellen. De normala betalningsreglerna i artikel 6 gäller för den ändrade resesumman.
  d. Om ett ändrat erbjudande inte är möjligt eller inte accepteras kommer avtalet att brytas för alla resenärer och alla resenärer kommer att debiteras en avbokningsavgift.
  e. Det totala beloppet för avbokningsavgift och ändrad resesumma får aldrig överstiga den totala resesumman som skulle betalas av de ursprungliga resenärerna. Eventuellt överskott kommer att dras från den nya resesumman.
 4. Utanför kontorstid.
  Avbokningar utanför kontorstid skall anses ha gjorts på den första därpå följande arbetsdagen.
 5. Byte Om resenären väljer byte och ingen avbokning gjorts gäller artikel 10.

Artikel 12 - Avbokning av TravelBird

 1. TravelBird har rätt att säga upp avtalet på grund av exceptionella omständigheter.
 2. Termen exceptionella omständigheter avser omständigheter av sådan art att TravelBird inte rimligen kan förväntas vara bundna av avtalet.
  a. Om orsaken till avbokningen kan hänföras till resenären ska den påföljande förlusten komma att bäras av resenären.
  b. Om orsaken till avbokningen kan hänföras till TravelBird ska den påföljande förlusten komma att bäras av TravelBird. Huruvida detta är fallet bestäms på grundval av artikel 14.
  c. Om orsaken till avbokningen inte kan hänföras till varken resenären eller TravelBird ska vardera parten bära sin egen förlust så som anges i artikel 15.

Artikel 13 - Ändringar initierade av TravelBird

 1. a. TravelBird har rätt att ändra de överenskomna tjänsterna på grund av exceptionella omständigheter så som beskrivs i artikel 12.2. TravelBird meddelar resenären om förändringar så snart som möjligt efter att TravelBird fått kännedom om de särskilda omständigheterna.
  b. Om ändringen avser en eller flera väsentliga punkter kan resenären förkasta den.
  c. Om ändringen avser en eller flera icke-väsentliga punkter får resenären endast avvisa ändringen om den orsakar honom/henne en olägenhet som är av mer än mindre betydelse.
 2. a. Om ändringen avser en eller flera icke-väsentliga punkter får resenären endast avvisa ändringen om den orsakar honom/henne en olägenhet som är av mer än mindre betydelse.
  b. Det alternativa erbjudandet måste vara åtminstone likvärdigt. Likvärdighet i alternativa boenden måste utvärderas på grundval av objektiva normer och bestäms enligt följande omständigheter som måste vara tydliga vad gäller det alternativa erbjudandet:
 3. lokaliseringen av boende på destinationen;
 4. arten av och klass på boendet;
 5. övriga faciliteter som boendet erbjuder.
  Den utvärdering som avses ovan måste beakta:
 6. sammansättningen av gruppen;
 7. resenären/resenärernas speciella egenskaper eller omständigheter som för dem kan vara av avgörande betydelse och som gjorts kända för TravelBird och bekräftats av TravelBird skriftligen;
 8. avvikelser från eller tillägg till programmet som begärts av resenären och bekräftats av TravelBird skriftligen.
 9. a. En resenär som utövar sin rätt att avvisa förändringen eller det alternativa erbjudandet enligt de föregående punkterna och avboka paketresan måste tillkännagöra detta inom tre kalenderdagar efter mottagandet av meddelandet om ändringen eller det alternativa erbjudandet. En period av en kalenderdag gäller när meddelandet är mottaget 10 kalenderdagar eller mindre före avresan. Resenären gör detta känt genom att kontakta TravelBirds kundtjänst via telefon eller e-post.
  b. Om resenären avvisar ändringen eller det alternativa erbjudandet har TravelBird rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. TravelBird måste utöva denna rätt - med risk för förverkande - inom tre arbetsdagar efter mottagandet av avvisandet från resenären. En period av en kalenderdag gäller när meddelandet mottagits tio kalenderdagar eller mindre före avresan (vid kontrakt med egen transport: före dagen för ankomst till första bokade boendet). I sådana fall är resenären berättigad till ett upphävande eller återbetalning av resesumman (eller, om paketresan redan delvis tagits, till ersättning för en proportionerlig del därav) utan att det påverkar någon rättighet resenären kan ha till ersättning i enlighet med artikel 13.5.
 10. Om den period som avses i artikel 13.3 avslutas med en söndag eller en lagstadgad helgdag i Sverige kommer den att utvidgas till 12:00 CET nästkommande arbetsdag.
 11. a. Om orsaken till ändringen kan hänföras till TravelBird ska den påföljande förlusten för resenären komma att bäras av TravelBird. Huruvida detta är fallet bestäms på grundval av artikel 14.
  b. Om orsaken till ändringen kan hänföras till resenären ska den påföljande förlusten komma att bäras av resenären.
  c. Om orsaken till ändringen inte kan hänföras till varken resenären eller TravelBird ska vardera parten bära sin egen förlust så som anges i artikel 15.
 12. Om, efter att en överenskommen paketresa inletts, en betydande del av de tjänster som ingår i avtalet inte kan utföras kommer TravelBird att säkerställa lämpliga alternativa åtgärder för att fortsätta resan. (För kostnaderna därav, se artikel 15).
 13. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 17.4 kommer TravelBird att meddela resenären/resenärerna om alla ändringar som görs av avgångstiden. Denna skyldighet gäller inte returresor för resenärer som bara har bokat transport och/eller vars boendeadress är okänd.

Artikel 14 - Ansvar och force majeure

 1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 12 och 13 kommer TravelBird att verkställa avtalet i enlighet med de förväntningar som en resande rimligen kan ha på grund av avtalet.
 2. Om paketresan inte uppfyller de förväntningar som avses i artikel 14.1 är resenären skyldig att underrätta berörda parter så snart som möjligt, i enlighet med artikel 18.1.
 3. Om paketresan inte uppfyller de förväntningar som avses i artikel 14.1 kommer TravelBird att återbetala resenären för eventuella förluster utan att det påverkar bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 såvida inte bristen i genomförandet inte kan tillskrivas TravelBird eller den person som assisterar vid genomförandet av kontraktet på grund av:
  a. bristen i utförandet av avtalet är hänförlig till resenären; eller
  b. bristen i utförandet av kontraktet kunde inte förutses eller undvikas och var hänförlig till en tredje part som inte var inblandad i leveransen av tjänster i paketresan; eller
  c. bristen i utförandet av kontraktet orsakades av en händelse som inte kunnat förutses eller undvikas trots att vederbörlig omsorg och uppmärksamhet utövats av TravelBird och den person som bistår med genomförandet av kontraktet, eller
  d. bristen i genomförandet av avtalet har orsakats av force majeure som avses i artikel 14.4.
 4. Force majeure definieras som onormala och oförutsebara förhållanden som är bortom kontrollen av den person som åberopar det och med konsekvenser som inte kunde undvikas trots säkerhetsåtgärder.

Artikel 15 - Hjälp och stöd

 1. a. Beroende på omständigheterna är TravelBird skyldigt att förse resenären med hjälp och stöd om resepaketet inte uppfyller de förväntningar som resenären rimligen kunde ha haft på grund av kontraktet. Om resenären kräver hjälp av TravelBird är han/hon är skyldig att kontakta TravelBird omedelbart vid platsen under kontorstid. Kostnaderna därav kommer att bäras av TravelBird om och i den mån bristen i genomförandet av avtalet är hänförlig till TravelBird i enlighet med artikel 14.3.
  b. Om orsaken är hänförlig till resenären är TravelBird endast skyldigt att tillhandahålla hjälp och stöd i den mån som skäligen kan förväntas. I sådana fall kommer kostnaderna att bäras av resenären.
 2. Om resepaket inte uppfyller de förväntningar som resenären rimligen kunde ha haft på kontraktet på grund av omständigheter som är hänförliga till varken resenären eller TravelBird kommer vardera parten att bära sin egen förlust. För TravelBird kommer detta att omfatta utplacering av extra arbetskraft och för resenären kommer det att omfatta ytterligare kostnader för logi och hemresa.

Artikel 16 - Undantag och begränsningar av ansvar för TravelBird

 1. a. Om en konvention, dekret eller lag gäller för en tjänst som ingår i paketresan som tilldelar eller tillåter en uteslutning eller begränsning av TravelBirds ansvar utesluts eller begränsas TravelBirds ansvar i enlighet med detta.
  b. TravelBird är inte ansvarigt om och i fall då resenären har kunnat återhämta hans/hennes förlust med hjälp av en försäkring såsom en reseförsäkring och/eller avbokningsförsäkring.
 2. Om TravelBird har ansvar gentemot resenären för förlust av avnjutning av resan kommer betalningen att uppgå till maximalt resesumman.
 3. Utan att det påverkar bestämmelserna i de föregående punkterna i denna artikel kommer TravelBirds ansvar för förluster andra än förluster som orsakas av att resenären avlidit eller skadats att begränsas till tre gånger resesumman utom i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet av TravelBird. I sådana fall är TravelBirds ansvar obegränsat.
 4. Undantagen eller begränsningarna gällande ansvar för TravelBird i denna artikel gäller även för TravelBirds anställda och de inblandade leverantörerna samt deras personal om de inte exkluderas enligt konvention, dom eller lag.

Artikel 17 - Skyldigheter för resenären

 1. Resenärerna är skyldiga att följa alla TravelBirds instruktioner för att främja korrekt genomförande av paketresan och är ansvariga för skador som orsakats av deras felaktiga beteende som utvärderas enligt ett korrekt resenärsbeteende.
 2. a. En resenär som orsakar eller kan orsaka hinder eller olägenhet i sådan utsträckning att gott utförande av ett paketreseavtal är eller skulle kunna bli allvarligt äventyrat kan uteslutas från paketresan eller resten av semestern av TravelBird om TravelBird inte rimligen kan krävas på att fullgöra kontraktet.
  b. Alla kostnader som härrör från en situation som beskrivs i artikel 17.2a skall bäras av resenären, om och i fall då konsekvenserna av hinder eller olägenhet kan tillskrivas honom/henne. Om och i fall då orsaken till undantaget inte kan hänföras till resenären kommer han/hon att ersättas med resesumman eller del därav.
 3. Resenären är skyldig att undvika eller begränsa skadan så mycket som möjligt, i synnerhet genom att uppfylla sin anmälningsplikt som beskrivs i artikel 18.1.
 4. Varje resenär är skyldig att fastställa den exakta avgångstiden för återresan, i förekommande fall, från den lokala tjänsteleverantören senast 24 timmar före den angivna avgångstiden.

Artikel 18 - Klagomål under paketresan

 1. En brist i genomförandet av avtalet som avses i artikel 14.2 skall rapporteras så snart som möjligt och på plats så att en lösning kan sökas. Resenären är skyldig att rapportera – i följande ordning – till tjänsteleverantören i fråga, den lokala reserepresentanten eller om denne inte är närvarande eller tillgänglig till TravelBird. En brist som inte är löst och som negativt påverkar kvaliteten på paketresan måste i alla händelser rapporteras omedelbart till TravelBird i Nederländerna.
 2. Om en brist inte löses på ett tillfredsställande sätt på plats kommer att TravelBird att vidta lämpliga åtgärder för att registrera detta skriftligen på föreskrivet sätt i form av ett klagomål (klagomålsrapport).
 3. TravelBird kommer att leverera information om förfarandet på platsen, kontaktuppgifter och tillgängligheten till personerna i fråga.
 4. Om resenären inte uppfyller skyldigheten att kommunicera ett klagomål eller fylla i en klagomålsrapport och tjänsteleverantören eller TravelBird därefter nekas möjlighet att lösa bristen kan rätt till ersättning för förlust begränsas eller exkluderas.
 5. Resenärer kan också lämna in ett klagomål om TravelBird genom EU-kommissionens onlinetjänst för tvistlösning. För mer information om proceduren, vänligen klicka här.

EFTER PAKETRESAN
Artikel 19 - Klagomål efter paketresan

 1. Om ett klagomål inte har lösts på ett tillfredsställande sätt måste det lämnas skriftligen till TravelBird med detaljer inom en månads tid efter resepaketets slut (eller den tjänst som använts), eller vid det ursprungliga datumet för avresan om resepaketet inte har inletts.
 2. Om klagomålet gäller avslutningen av ett avtal måste det lämnas inom en månad från det att resenären fått kännedom om de fakta som klagomålet avser.
 3. TravelBird kommer inte att behandla ett klagomål som inte lämnats in i god tid såvida resenären inte rimligen kan lastas för detta. TravelBird kommer att meddela resenären därav skriftligen eller elektroniskt.

Artikel 20 - Tvister och tillämplig lag

 1. Detta avtal regleras av nederländsk lag. Lagen påverkar inte de indispositiva lagar som gäller i landet där du bor. Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal eller något avtal som ingåtts till följd av det kommer att överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen hos den behöriga domstolen i Amsterdam, Nederländerna.
 2. Alla rättigheter av fordran preskriberas ett år efter utgången av paketresan (eller, om paketresan inte ägde rum, ett år efter det ursprungliga datumet för densamma). Fordringar som avser skada löper ut ett år efter utgången av paketresan (eller, om paketresan inte ägde rum, ett år efter det ursprungliga datumet för densamma). Parterna är bundna av de perioder som avses i denna punkt såvida det inte är oacceptabelt på grund av rimlighet och rättvisa för TravelBird att åberopa dem.

B: BOKNINGSVILLKOR
I inledningen till TravelBirds konsumentvillkor (Rese- och Bokningsvillkor) förklaras när följande bokningsvillkor är tillämpliga.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Artikel 1 Inledande bestämmelser
Artikel 2 Ordern i allmänhet
Artikel 3 Bokningsordern
Artikel 4 Betalningar
Artikel 5 Ansvar
Artikel 6 Dokument
Artikel 7 Ränte- och indrivningskostnader
Artikel 8 Klagomål
Artikel 9 Tvister och tillämplig lag

ARTIKEL 1 - Inledande bestämmelser

Följande villkor definieras på följande sätt i TravelBirds bokningsvillkor:
Tjänsteleverantör: transportören, boendeleverantören, researrangören och/eller andra tjänsteleverantörer i området för resor, i ordets bredaste mening, som resenären ingår ett kontrakt med och som, med vederbörlig respekt för tillämpliga villkor och bestämmelser, är ansvariga för utförandet av tjänsten.
Order: avtalet mellan resenären och TravelBird där TravelBird gör ett åtagande gentemot resenären att tillhandahålla tjänster i samband med resor, i ordets bredaste mening.
Resebyrå: en person som ger råd, informerar och medlar i ingåendet av kontrakt i samband med resor i utövandet av sin verksamhet.
Resenär:
a. klienten (bokande part) som har bokat reseprodukten via TravelBird eller
b. den person för vars räkning tjänsterna som levereras av TravelBird har kontrakterats och som har accepterat avtalet.
TravelBird: kvalificerar som resebyrå för dessa bokningsvillkor (B)
Arbetsdagar: Måndag till fredag, med undantag för officiella helgdagar i Sverige.
2. TravelBird är en leverantör av resetjänster. TravelBird informerar, ger råd och gör bokningar. TravelBird levererar dessa tjänster efter resenärens instruktioner. TravelBirds bokningsvillkor och skall gälla för alla former av tjänster för vilka TravelBird fungerar som resebyrå och som resevillkoren inte gäller för. Se även inledningen till TravelBirds konsumentvillkor.
3. Om resenären bokar en paketresa med TravelBird för vilka resevillkoren gäller kommer dessa resevillkor att gälla hela processen: från rådgivning till utförandet av paketresan. Om TravelBird organiserar turer under sitt eget namn är de den utsedda researrangören för den resan. Resevillkoren gäller på motsvarande sätt för den resan. Se resevillkoren ovan.
4. TravelBird kan göra en bokning för resenären i dess egenskap av resebyrå. De förmedlar ett kontrakt mellan resenär och den tjänsteleverantör som valts ut av resenären. TravelBird själv är inte part i avtalet. TravelBird kan till exempel boka flyg, tågbiljetter, teaterbiljetter och hotellrum och teckna försäkring för resenären.
5. TravelBird ansvarar inte för korrekt utförande av tjänster som bokas genom TravelBird. Dessa tjänster är föremål för villkoren för respektive tjänsteleverantör, exempelvis flygbolaget eller hotellet. TravelBird är naturligtvis ansvarigt för korrekt utförande av sina egna tjänster såsom rådgivning och den administrativa handläggningen av bokningar.
6. TravelBird får ta ut en avgift för sina tjänster, förutsatt att kunden är underrättad om detta i förväg.

Artikel 2 Ordern i allmänhet

 1. Ordern kan bestå, bland annat, av information och råd för resenärerna och om möjligt bokning av de tjänster som önskas av resenären för resenärens räkning.
 2. När ordern har utfärdats är kunden skyldig att betala TravelBird och tjänsteleverantören oavsett om omedelbar bekräftelse ombesörjs.
 3. Klienten ges vanligtvis bekräftelse omedelbart i vilket fall bekräftelsen anses vara bevis på det avtal som beskrivs däri.
 4. Om orderbekräftelsen inte kan utfärdas omedelbart utan skickas senare av TravelBird kan klienten överklaga inom två arbetsdagar efter mottagandet av bekräftelsen. Om inget överklagande har inkommit inom denna period anses orderbekräftelsen vara bevis på förekomsten av kontraktet och dess innehåll, lämnande alternativet öppet för klienten att ge bevis på motsatsen.
 5. Om en bokning görs via internet kommer TravelBird att strukturera processen på ett sådant sätt att resenären informeras före godkännandet att han/hon är på väg att ingå ett avtal och informeras om gällande villkor. Resenären är bunden av detta avtal från den tidpunkt då bokningen bekräftas av TravelBird.
 6. Klienten är helt ansvarig gentemot både TravelBird och tjänsteleverantören för de skyldigheter som följer av ordern. De andra resenärerna är ansvariga för sin del av de avtalade tjänsterna.

Artikel 3 Bokningsordern

 1. Klientens skyldighet att informera.
  Klienten skall tillhandahålla TravelBird med all nödvändig information om sig själv och alla andra resenärer som krävs för ingåendet och genomförandet av kontraktet. Detta innefattar hans/hennes/deras mobiltelefonnummer och e-postadresser, om sådana finns. Kunden skall tillhandahålla information om sin egen fysiska eller mentala hälsa och den fysiska eller mentala hälsan för de resenärer som han/hon har gjort en bokning för och andra relevanta – inklusive medicinska – aspekter inklusive begränsad rörlighet eller nödvändigheten för beledsagare för underåriga och/eller funktionsnedsatta resenärer, gravida kvinnor, personer som är sjuka och andra medresenärer. Om klienten inte uppfyller sin informationsskyldighet skall han/hon bära efterföljande negativa ekonomiska konsekvenser.
 2. Prisjusteringar.
  Priserna på bokade tjänster kan justeras i enlighet med villkoren för tjänsteleverantören. Dessa justeringar kommer att rapporteras och debiteras så snabbt som möjligt.
 3. Avbokningar/ändringar initierade av klienten.
  Avbokningar eller ändringar av utfärdade ordrar kan endast utföras på arbetsdagar och på klientens egen begäran. Om en avbokning eller ändringar i befintliga reservationer utförs på begäran av klienten debiteras denne kostnaderna. Om resenären vill göra ändringar i hans/hennes bokning (inklusive namnändring) så tar TravelBird ut en fast ändringsavgift på 120 kr per ärende/bokning. Vänligen observera att utöver TravelBirds fasta ändringsavgift ska resenären betala tjänsteleverantörens eventuella kostnader för ändringar.
 4. Alla meddelanden från researrangör eller tjänsteleverantören skall endast riktas till klienten.

Artikel 4 Betalningar

 1. Resenären är skyldig att betala skulderna inom den period som anges av TravelBird. TravelBird bemyndigas att om nödvändigt inkassera skulder åt och för tjänsteleverantörernas räkning.
 2. TravelBird kan vid utfärdandet av ordern kräva en handpenning som inte får överstiga den handpenning som krävs enligt villkoren för de involverade serviceleverantörerna (om någon).
 3. Det utestående beloppet måste vara TravelBird tillhanda senast det datum som angetts i bekräftelsen.
 4. Om betalning/handpenning inte genomförs eller inte kommer fram i tid skickar TravelBird resenären betalningsanmodan gratis som ger honom/henne en ytterligare 14-dagars period för att betala. Om betalning fortfarande inte skett då anses kontraktet ha förfallit om inte annat anges i villkoren för alla inblandade leverantörer. Vid den tidpunkten har TravelBird rätt att debitera avbokningskostnaderna eller att dra av dem från mottagna handpenningar.
 5. Eventuell återbetalning görs enbart till klienten.

Artikel 5 Ansvar

 1. TravelBird kommer att utöva den omsorg och uppmärksamhet som anstår en bra entreprenör i utförandet av sin verksamhet.
 2. TravelBird accepterar inget ansvar för handlingar eller försummelser som begås av inblandade tjänsteleverantörer som avses i artikel 1.1, och inte heller för riktigheten i de uppgifter som ges av denna/dessa tjänsteleverantörer. TravelBird tar inget ansvar för bilder, broschyrer, annonser, hemsidor och andra informationsbärare i den mån de sammanställts eller publicerats av tredje part.
 3. I den mån TravelBird själv misslyckas hänförligt och resenären lider förlust (inklusive förlust av njutning av resan) ansvarar TravelBird inte för mer än de tjänster som faktureras av TravelBird.
 4. Ansvar för förlust mot vilken resenären är försäkrad (till exempel genom att ta ut rese- och/eller avbeställningsskydd eller sjukförsäkring) och ansvar för förluster som drabbar resenären i samband med utövandet av ett yrke eller driften av en verksamhet (inklusive förlust på grund av saknade anslutningar eller att inte anlända i tid till destinationen) ingår inte.
 5. TravelBird ansvarar inte för eventuella löften från dess personal eller tredje part som uppenbart skiljer sig från de villkor som anges i dessa användarvillkor eller i villkoren för ansvarig tjänsteleverantör såvida inte sådana löften därefter bekräftas skriftligen.
 6. De undantag och begränsningar som ingår i denna artikel gäller också för TravelBirds personal.

Artikel 6 Dokument

 1. TravelBird kommer att ge allmän information om pass och viseringar som gäller nederländskt medborgarskap senast den dag då avtalet ingås.
 2. Resenären är själv ansvarig för att erhålla alla nödvändiga ytterligare upplysningar från de berörda myndigheterna och för att fastställa i god tid före avresan om några tillfälliga ändringar gjorts på denna information.
 3. Resenären är själv ansvarig för att ha de nödvändiga resehandlingarna i hans/hennes ägo, såsom ett giltigt pass eller, när så tillåts, ett identitetskort och nödvändiga visum, bevis på immunisering och vaccinering, körkort och green card.
 4. Om resenären inte kan genomföra hela eller delar av paketresan som ett resultat av att inte vara i besittning av ett giltigt dokument skall alla eventuella konsekvenser därav vara på resenärens bekostnad såvida inte TravelBird åtagit sig att arrangera den aktuella handlingen och dess frånvaro kan tillskrivas TravelBird, eller om TravelBird underlåtit att uppfylla sin informationsskyldighet i enlighet med artikel 6.1.
 5. TravelBird råder resenären i förväg att teckna en reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Artikel 7 Ränte- och indrivningskostnader

 1. En resenär som inte har uppfyllt sina finansiella förpliktelser gentemot TravelBird i tid kommer att vara skyldig den lagstadgade räntan på det utestående beloppet om inte en högre ränta anges i villkoren för tjänsteleverantören.

Artikel 8 Klagomål
1. Klagomål om en bokning som gjorts av TravelBird och/eller råd och information som tillhandahålls av TravelBird måste lämnas till TravelBird inom en månad efter det att resenären fått kännedom om de fakta som klagomålet avser.
2. Resenärer kan också lämna in ett klagomål om TravelBird genom EU-kommissionens onlinetjänst för tvistlösning. För mer information om proceduren, vänligen klicka här.

Artikel 9 Tvister och tillämplig lag

 1. Detta avtal regleras av nederländsk lag. Lagen påverkar inte de indispositiva lagar som gäller i landet där du bor.
 2. Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal eller något avtal som ingåtts till följd av det kommer att överlämnas till den exklusiva jurisdiktionen hos den behöriga domstolen i Amsterdam, Nederländerna.
 3. Alla rättigheter av fordran preskriberas ett år efter utgången av paketresan (eller, om paketresan inte ägde rum, ett år efter det ursprungliga datumet för densamma). Fordringar som avser skada löper ut ett år efter utgången av paketresan (eller, om paketresan inte ägde rum, ett år efter det ursprungliga datumet för densamma). Parterna är bundna av de perioder som avses i denna punkt såvida det inte är oacceptabelt på grund av rimlighet och rättvisa för TravelBird att åberopa dem.

Detta dokument uppdaterades senast i mars 2017.